Alifuatpaşa PTT'deki taşınmaz kiraya verilecek

Geyve Alifuatpaşa'da PTT'ye ait taşınmaz kiraya verilecek

Alifuatpaşa PTT'deki taşınmaz kiraya verilecek
27 Aralık 2021 - 17:34
KAPALI TEKLİF USULÜ

Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr’de yer alan duyuruya göre Sakarya PTT Başmüdürlüğü tarafından PTT’ye ait taşınmazlar kiraya verilecek. 

Geyve Alifuatpaşa’da bulunan 150/46 parsel numaralı Alifuatpaşa PTT Şube + Lojman ve Santral Binasının zemin katındaki 62,00 m2 kapalı alan ve 300,00 m2’lik bahçe (arsa) ve müştemilatı ilanlı ihale yolu ile kapalı teklif almak ve sonrasında pazarlık yapmak suretiyle ihale usulü ile kiraya verilecektir.

İlan ve şartnamesi şöyle;

TAŞINMAZ KİRAYA VERME İLANI
SAKARYA PTT BAŞMÜDÜRLÜĞÜNDEN
Posta ve Telgraf Teşkilatı Anonim Şirketi mülkiyetine kayıtlı ve tabloda belirtilen
 
İlçe ve
Mahallesi
Ada/ Parsel No Vasfı Arsa  / Kapalı Alan yüzölçümü (m2) İhale Tarih ve Saati Muhammen Bedel (TL) KDV hariç
 
% 3 Geçici Teminat (TL)
Geyve
Alifuatpaşa Mahallesi
150/46 Alifuatpaşa PTT Şube + Lojman ve Santral Binasının zemin katındaki 62,00 m2 kapalı alan ve 300,00 m2’lik bahçe (arsa) ve müştemilatı 362,00 m2Arsa / 62,00 m2 kapalı alan ve 300,00 m2 ‘lik bahçe (arsa) ve müştemilatı toplam 362,00 m2’lik alan 18.01.2022 tarihi ve saat: 14:30 Aylık net 3.450,00.-TL
 
1.242,00.-TL 

1) 1 nolu taşınmaz; Özellikleri, İli, İlçesi, Mahalle, Ada, Parsel, Yüzölçümü, muhammen bedeli ile geçici teminat bedeli yukarıda yazılı olan taşınmaz İlanlı ihale yolu ile kapalı teklif almak ve sonrasında pazarlık yapmak suretiyle İhale usulü ile kiraya verilecektir.

2) İhalenin yapılacağı yer:  Sakarya PTT Başmüdürlüğü
Maltepe Mahallesi 511.Sokak No:41 54200 Adapazarı/SAKARYA adresi toplantı salonunda
İrtibat telefon no: 0 264 2915561
Fax no: 0 264 291 55 53

3) İhale konusu taşınmazların kiraya verilmesine ait idari şartnamesi, bilgiler ve teklif mektubunun örneği Sakarya PTT Başmüdürlüğünden çalışma saatleri olan 08:30/12:30-13:30/17:30 içerisinde görülebilir ve 200,00 TL karşılığı temin edilebilir. İhaleye katılacakların ihale dokümanlarını satın almaları zorunludur.

4) İsteklilerin ihaleye iştirak edebilmeleri için teklif mektubu ile birlikte taşınmazın yıllık muhammen bedeli üzerinden % 3 (yüzde üç) oranında geçici teminatın yatırıldığına dair makbuzun aslı, 7. Maddede belirtilen evraklar ile birlikte en geç son teklif verme 18.01.2022 tarih ve 14.30 saatine kadar Sakarya PTT Başmüdürlüğü Yapı ve Teknoloji Müdürlüğüne elden teslim edilmesi veya iadeli taahhütlü olarak posta vasıtasıyla gönderilmesi gerekmektedir.
5) Postada meydana gelebilecek gecikmeler kabul edilmeyecektir.

6) İsteklilerin ihaleye katılabilmeleri için aşağıda sayılan belgeleri teklifleri kapsamında sunmaları gerekir.

7) İhaleye Katılabilmek İçin Gerekli Belgeler

7.1 İsteklilerin ihaleye katılabilmeleri için aşağıda sayılan belgeleri teklifleri kapsamında sunmaları gerekir.
 1. Gerçek kişiler için;
1) Kanuni ikametgah belgesi.
2) Nüfus cüzdanı sureti.
 1. Tebligat için adres beyanı,
 2. Tüzel kişi olması halinde tüzel kişiliğin siciline kayıtlı olduğuna dair belge aslı veya noter tasdikli sureti.
 3. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi ve imza sirküleri.
 1. Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi.
 2. Tüzel kişi olması halinde, şirket ortaklarının hisse durumlarını ve şirketteki görevlerini belirten son durumunu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi aslı ve tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri.
 1. Şekli ve içeriği kira şartnamesinde 17. maddede belirtilen esaslara göre hazırlayacağı teklif mektubu.
 2. Vekâleten ihaleye katılma halinde, istekli adına katılan kişinin noter tasdikli vekâletnamesi ile noter tasdikli imza beyannamesi
 3. Kira şartnamesinin 12. maddesinde yazılan miktarda geçici teminat.
 1. Her sayfası imzalı şartname (Ortak girişim olması halinde şartnameler ortakların tamamı tarafından imzalanacaktır.) ile şartname bedelinin ödendiğine dair makbuz.
 2. İhaleye gireceklerin tevdi edecekleri belgeler asıl veya aslı noterce görülmüş tasdikli sureti olacaktır. Fotokopi olarak verilecek belgeler hiç verilmemiş sayılacaktır.
j)   İş ortaklığı beyannamesi
7.2 İhaleye katılacakların ortak girişim olması halinde (a),(b),(c),(d),(f) bentlerinde belirtilen belgeleri ayrı ayrı sunulacaktır.

8) Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 180 (yüz seksen) takvim günüdür.

9) Taşınmazların kiralanması ile ilgili ihale üst tabloda belirtilen gün ve saatte Sakarya PTT Başmüdürlüğünde yapılacaktır.

10) PTT, 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu ve mevzuatına tabi olmayıp ihaleyi yapıp yapmamakta veya kiralama işlemini yapıp yapmamakta veya kısmen yapmakta serbesttir.

İlan olunur.
Bu haber 998 defa okunmuştur.

FACEBOOK YORUMLAR

YORUMLAR

 • 0 Yorum