Pamukova Belediyesi'nden arazi satışı.

Pamukova Belediyesi bünyesindeki 2 taşınmazın satışı için ilan yayınladı.

Pamukova Belediyesi'nden arazi satışı.
28 Kasım 2023 - 10:40 - Güncelleme: 28 Kasım 2023 - 19:16

T.C. PAMUKOVA BELEDİYE BAŞKANLIĞI’NDAN GAYRIMENKUL SATIŞ İLANI

 

T.C. PAMUKOVA BELEDİYE BAŞKANLIĞI’NDAN GAYRIMENKUL SATIŞ İLANI

1-Mülkiyeti Belediyemize ait, aşağıda tapu kaydı belirtilen gayrimenkul, 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 35 (a) maddesi ve İhale Şartnamesi dâhilinde Kapalı Teklif Usulü (artırma) ihale ile satılacaktır.

Mevki Cinsi
Ada

Parsel
Yüz Ölçümü Muhammen Bedeli % 3 Geçici Teminatı İhalenin Tarih ve Saati
Sondul Boğazı Tarla

153


1
22.121,31 M² 7.285.000,00 TL 218.550,00 TL 08/12/2023
     10:00
Keşkeş Tarla

156


1
10.643,63 M² 3.650.000,00 TL 109.500,0 TL 08/12/2023
10:10


2- İhale, 08/12/2023 Cuma günü Belediye Encümeni tarafından Elperek Mah. Anka Cad. No:88 adresindeki Pamukova Belediyesi Başkanlık makamında yapılacaktır.
3-İhaleyi yapıp-yapmamakta ve uygun bedeli tespitte Belediye Encümeni tamamen serbesttir.
4-Gayrimenkulün muhammen bedeli, geçici teminatı, ödeme şekli ve ihale saati yukarıda belirtilmiştir. Şartname bedeli 1.000,00 TL (Bin Türk Lirası) olup ihaleye katılabilmek için teminat ve şartname bedelinin yatırılması şarttır.
5-İsteklilerin, 07/12/2023 Perşembe günü en geç saat 16.00’ya kadar teklif zarflarını 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu’nun 37, 38, 39 ve 40’ıncı maddelerinde yazılı olan hususlar dâhilinde Elperek Mah. Ankara Cad. No:88 Pamukova/SAKARYA adresinde bulunan Belediyemiz Mali Hizmetler Müdürlüğüne vermeleri şarttır. Belirtilen saatten sonra gelen teklifler ve posta ile başvurulması halinde postadaki gecikmeler kabul edilmeyecektir. İhale bu maddeler dâhilinde yapılacaktır. (Kapalı teklif usulünde teklifler yazılı olarak yapılır. Teklif mektubu, bir zarfa konulup kapatıldıktan sonra zarfın üzerine isteklinin adı, soyadı ve tebligata esas olarak göstereceği açık adresi yazılır. Zarfın yapıştırılan yeri istekli tarafından imzalanır veya mühürlenir. Bu zarf geçici teminata ait alındı veya banka teminat mektubu ve istenilen diğer belgelerle birlikte ikinci bir zarfa konularak kapatılır. Dış zarfın üzerine isteklinin adı ve soyadı ile açık adresi ve teklifin hangi işe ait olduğu yazılır. Teklif mektuplarının istekli tarafından imzalanması ve bu mektuplarda şartname ve eklerinin tamamen okunup kabul edildiğinin belirtilmesi, teklif edilen fiyatın rakam ve yazı ile açık olarak yazılması zorunludur. Bunlardan herhangi birine uygun olmayan veya üzerinde kazıntı, silinti veya düzeltme bulunan teklifler reddolunarak hiç yapılmamış sayılır).
6-2886 sayılı Devlet İhale Kanunu’nun 40. maddesine göre, geçerli en yüksek teklifin altında olmamak üzere, oturumda hazır bulunan isteklilerden sözlü veya yazılı teklif alınmak suretiyle ihale sonuçlandırılır. Ancak Komisyon, uygun gördüğü her aşamada oturumda hazır bulunan isteklilerden yazılı son tekliflerini alarak ihaleyi sonuçlandırabilir. Bu husus, ihale komisyonunca ikinci bir tutanakla tespit edilir.
7-İsteklilerin ihaleye katılabilmeleri için istenen belgeler;
a) Taşınmaz satış şartnamesi ve şartname makbuzu (Şartnamenin her sayfası ayrı ayrı ihaleye iştirak eden tarafında imzalanmak zorundadır).
b) Geçici Teminat Makbuzu veya milli bir bankadan alınmış teminat mektubu vb.
c) Son altı ay içinde düzenlenmiş Nüfus cüzdanı sureti, kimlik fotokopisi (Gerçek kişiler için)
d) Nüfus Müdürlüğünden Adres Tespit Belgesi (Gerçek kişiler için)
e) Adli sicil kaydı (Gerçek kişiler için)
f) Tüzel kişiliği/Şirketi temsile yetkili olduğuna dair yetki belgesi ve Nüfuz cüzdan fotokopisi (Tüzel kişiler için)
g) Son altı ay içinde düzenlenmiş Sicil Kayıt Belgesi (Ticaret ve Sanayi Odasından) ile Vergi Kimlik Belgesi/Levhası (Vergi dairesinden)
h) İlgili Muhtarlık/bağlı olunan Meslek Odası/Ticaret ve Sanayi Odasından adres beyanı
ı) Belediyemize herhangi bir borcu bulunmadığına dair yazı (Mali Hizmetler Müdürlüğü)
j) İhalelere katılmakta yasaklı olmadığına dair yazılı beyan
k) Vekâleten ihaleye katılma halinde istekli adına katılan kişinin ihaleye katılmaya ilişkin yetkisinin bulunduğu noter tasdikli vekâletnamesi ile noter tasdikli beyannamesi,
l) Geçici teminat olarak belirtilen bedeli Belediyemiz veznesine ya da Pamukova Belediye Başkanlığı Halkbankası  TR30 0001 2001 3460 0007 0000 12 Nolu İban hesabımıza yatırarak aldıkları makbuz veya 2886 sayılı DİK’in 26. maddesinde belirtilen teminat yerine geçen belgelerden herhangi birisi. (Teminat mektubu verilmesi halinde geçici teminat mektubunun en az 60 gün süreli ve limit içi olması, 2886 sayılı DİK’e göre düzenlenmiş olması gerekmektedir.)
8- İhale Şartnamesi mesai saatleri içerisinde aşağıda iletişim bilgileri belirtilen Pamukova Belediyesi Mali Hizmetler Müdürlüğü’nde bedelsiz olarak görülebilir.

  1. Adres : Elperek Mah. Ankara Cad. No:88 (Pamukova Belediyesi Hizmet Binası) Pamukova-SAKARYA
  2. Telefon : 0 264 551 3414 Dahili : 145-150-138

Bu haber 515 defa okunmuştur.

FACEBOOK YORUMLAR

YORUMLAR

  • 0 Yorum